Resultats de la 7a edició

Escrit per: martina     22/07/2019     Categories: codeclub, biblioteques,


Saps que hem fet durant la 7a edició de Code Club a les biblioteques?

Resultats Code Club @ biblioteques 2018-19

Persones voluntàries per universitat: FIB-UPC: 8, UDG: 3, UOC: 8, UPF: 6, URV: 2, Altres empreses: 2

El biaix de gènere en les carreres d’informàtica es repliquen en el nostre projecte, com a persones voluntàries participen dones en un 28% i homes en un 72%.

Avaluació de persones voluntàries i estudiants

Avaluació de biblioteques

Enquesta de valoració i satisfacció enviada a 24 biblioteques, esperem obtenir més respostes al llarg de juliol i agost. 21 biblioteques han respost l’enquesta de satisfacció, i reporten haver fet un total de 238 sessions amb una mitjana de 11 nens i nenes participants. I, un 95% de les biblioteques volen repetir el proper curs!

Respecte a les competències i habilitats de les persones voluntàries destacar el nivell més baix de competències pedagògiques en comparació amb les competències computacionals, resultat que és coherent amb la participació casi exclusiva d’estudiants de graus de tecnologia, audiovisuals i informàtica.

Ens agradaria comptar amb persones voluntàries de graus d’educació que assignarem en parella amb una persona estudiant de graus d’informàtica a una biblioteca!

Volíem saber també la valoració de la biblioteca sobre que implica i com encaixa el projecte Code Club amb les seves activitats habituals: si Code Club és complementar amb les altres activitats, si resulta fàcil d’organitzar, si les famílies mostre interès, si Code Club és una activitat motivadora per a nens i nenes, i si la durada és adequada. valoracio biblioteques